Absolvier cun success cuors da maschinists

18-6-2020. Luca Cajacob e Darius Flepp han absolviu cun success il cuors da maschinists a Tusaun. Cordiala gratulaziun!